|  Zaregistrujte se

Obnovené počítače

Obchodné podmienky

Spolupráca sa začne až keď obidve strany podpíšu zmluvu.

Táto zmluva chráni:

  • nás - napr. aby sme sa zaistili vrátením požičaných vecí (napr. regál)
  • Vás - napr. aby ste sa zabezpečili možnosťou vrátenia tovaru, keď ho nepredáte

Postup:

  1. vytlačte zmluvu, pozorne prečítajte
  2. vyplňte Vaše údaje, podpíšte
  3. pošlite nám to poštou
  4. podpíšeme zmluvu, pošleme Vám ju späť

Rámcová kúpna zmluva na stiahnutie a následné vytlačenie.

Rámcová kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

furbify s.r.o.,
so sídlom Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo,
IČO: 44 827 385, DIČ: 2021627596
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24836/N,
zastúpená: Ákosom Keszelim – konateľom spoločnosti
ďalej len „p r e d á v a j ú c i “

a

so sídlom
IČO: , DIČ:
Zapísaná v
zastúpená:
ďalej len „k u p u j ú c i “

a

...............................
Bytom
r.č.: ....................., nar.:
ďalej len „ručiteľ“

Preambula

Za podmienok, tak ako sú dojednané v ustanoveniach tejto rámcovej zmluvy, všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku spoločnosti furbify s.r.o. sa kupujúci zaväzuje kupovať tovar, predovšetkým počítače notebooky a iný tovar z oblasti IT (ďalej len „tovar“), od predávajúceho - spoločnosti furbify s.r.o. na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – užívateľovi, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať a previesť k nemu na kupujúceho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutej lehote kúpnu cenu

Článok I
Predmet zmluvy

1) Touto rámcovou zmluvou na dodávky tovaru sa kupujúci a predávajúci dohodli na úprave niektorých vzájomných práv a povinností súvisiacich s kúpou a predajom tovaru inak ako vo všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho. Dôvodom špecifických dojednaní, ktoré sú obsiahnuté v tejto zmluve je skutočnosť, že kupujúci kupuje od predávajúceho tovar na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi - užívateľovi, ktorému bude tovar predávať vo svojom mene a na svoj účet.

Článok II
Objednávky tovaru

1) Kupujúci bude objednávať od predávajúceho tovary na základe ponuky predávajúceho, resp. na základe požiadaviek kupujúceho, a to e-mailom - zaslaním dopytu na adresu info@atechcomp.sk

2) V prípade, že objednávka kupujúceho je dostatočne určitá a jasne z nej vyplýva o aký tovar má kupujúci záujem, môže ju predávajúci odsúhlasiť. Prípadne, ak objednávka nie je dostatočne určitá, alebo ide o dopyt kupujúceho a predávajúci má k dispozícii iba tovar z podobnými vlastnosťami, presné vymedzenie tovaru je predmetom vzájomnej komunikácie a až následného odsúhlasenia zo strany predávajúceho. Odsúhlasením objednávky predávajúcim sa táto stáva pre zmluvné strany záväznou (ďalej len „objednávka“).

Článok III
Dodacia lehota a miesto plnenia

1) Na základe objednávky je predávajúci povinný dodať objednaný tovar do miesta sídla alebo predajne kupujúceho a kupujúci je povinný tovar prevziať v čase riadnych otváracích hodín kupujúceho.

2) Bod 1 tohto článku neplatí v prípade, že predávajúci vybaví objednávku kupujúceho prostredníctvom zásielkovej služby, alebo iného vhodného subjektu, ktorého predmetom činnosti je dodávka tovarov, donášková služba a pod.

3) Dodávka objednaného tovaru je splnená odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu v mieste plnenia určeného v objednávke, resp. odovzdaním objednaného tovaru subjektu podľa bodu 2 tohto článku. Kupujúci je povinný urobiť všetky úkony, ktoré sú potrebné k tomu, aby predávajúci mohol dodať tovar. V prípade, že kupujúci neposkytnutím dostatočnej súčinnosti zmarí dodávku tovaru, je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s márnym doručením tovaru, bod 5 tohto článku v takomto prípade neplatí.

4) Kupujúci je povinný prevzatie tovaru písomne potvrdiť.

Článok IV
Kúpna cena a Platobné podmienky

1) Kúpna cena jednotlivých tovarov je dohodnutá v objednávke a odvíja sa od ponuky predávajúceho. Predávajúci na základe objednávky a na základe dokumentu v zmysle článku III bodu 4 tejto zmluvy vystaví kupujúcemu faktúru, ktorou vyúčtuje kupujúcemu dodané tovary prípadne iné nároky, ktoré je oprávnený vyúčtovať.

2) Kúpna cena sa stáva splatnou dňom predaja tovaru tretej osobe (zákazníkovi kupujúceho) alebo dňom odloženej splatnosti, ktorá je uvedená vo faktúre, podľa toho, ktorý z týchto momentov nastane skôr.

3) Kupujúci je povinný zaplatiť faktúry predávajúceho najneskôr v deň ich splatnosti. Pre účely tejto zmluvy sa zaplatením rozumie pripísanie peňažných prostriedkov v prospech účtu predávajúceho, alebo platba v hotovosti potvrdená predávajúcim.

4) V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny neuhradenej faktúry za každý aj začatý deň omeškania.

5) Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu ďalší tovar, kým nebude uhradená kúpna cena už dodaného tovaru, napriek tomu, že jej splatnosť ešte nenastala, v prípade, že by dodaním ďalšieho tovaru súčet kúpnych cien (aj v prípade, že ešte nie sú splatné) všetkých ešte nezaplatených dodaných tovarov mal presiahnuť výšku 2000 EUR bez DPH.)

Článok V
Vystavovanie tovaru a dohoda o skladovaní

1) Predávajúci po uzatvorení tejto zmluvy spolu s prvou dodávkou tovaru môže poskytnúť kupujúcemu aj výstavnú skriňu – regále určené k vystavovaniu tovarov v predajni kupujúceho na účely ponuky tovarov potenciálnym zákazníkom kupujúceho. Výstavná skriňa je, a po celú dobu jej používania kupujúcim zostáva, vlastníctvom predávajúceho.

2) Kupujúci zodpovedá za tovar ako aj výstavnú skriňu v zmysle zmluvy o skladovaní (§ 527 a nasl. Obchodného zákonníka), t.j. aj za náhodnú skazu, a to od okamihu prevzatia týchto vecí, resp. v zmysle článku III. bodu 2. tejto zmluvy, až do ich predaja tretej osobe (zákazníkovi kupujúceho) alebo do ich vrátania predávajúcemu v mieste jeho sídla, resp. ním určeného skladiska tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna odmena (okrem profitu z ďalšieho predaja tovarov) kupujúcemu z titulu jeho postavenia ako skladovateľa v zmysle § 527 a nasl. Obchodného zákonníka neprináleží.

3) Kupujúci je oprávnený vystavovať vo výstavnej skrini výhradne tovary od predávajúceho.

4) Po ukončení zmluvného vzťahu s predávajúcim je kupujúci povinný výstavnú skriňu vrátiť v stave zodpovedajúcom primeranému opotrebeniu. V prípade jej poškodeniaje kupujúci povinný predávajúcemu nahradiť škodu spôsobenú na výstavnej skrini, v pochybnostiach sumu potrebnú na navrátenie výstavnej skrine do stavu pred jej odovzdaním kupujúcemu (restitutio in integrum). V prípade straty alebo zničenia výstavnej skrine je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náhradu škody za výstavnú skriňu vo výške 130 EUR bez DPH.

Článok VI
Prechod nebezpečenstva škody

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

Článok VII
Ručenie

1) V zmysle dojednaní podľa tejto rámcovej kúpnej zmluvy predávajúci poskytuje kupujúcemu tovar, ktorého hodnotu možno pokladať za relatívne vyššiu, pričom kupujúci v čase prevzatia tovaru neposkytuje adekvátne protiplnenie. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia nárokov predávajúceho z prípadnej straty, či zničenia tovaru prípadne výstavnej skrine, či pre prípad insolventnosti kupujúceho, alebo pre prípad akéhokoľvek iného nároku predávajúceho voči kupujúcemu sa zmluvné strany dohodli na ručení a inom zabezpečení záväzkov kupujúceho podľa nasledujúcich bodov tohto článku.

2) Ručiteľ týmto v zmysle § 303 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje, že uspokojí predávajúceho, ak kupujúci voči nemu nesplní akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy.

3) Kupujúci je povinný informovať o zmenách v jeho štruktúrach, ak je právnickou osobou (zmeny v osobe spoločníkov, konateľa, či sídla spoločnosti). Najmä je však kupujúci ihneď povinný informovať predávajúceho o neschopnosti plniť svoje splatné záväzky voči tretím osobám, alebo ak je predĺžený, alebo ak sú mu zrejmé akékoľvek iné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzkov voči predávajúcemu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR bez DPH.

4) V prípade, že u kupujúceho nastane niektorá zo skutočností opísaná v predchádzajúcom bode, kupujúci je povinný bezodkladne vrátiť nezaplatené tovary predávajúcemu, alebo zaplatiť ich kúpnu cenu do 7 dní odo dňa, kedy ho predávajúci na to vyzve.

Článok VIII
Vrátenie tovaru

1) V prípade, že kupujúci nepredá tovar svojim zákazníkom v primeranej dobe, najmä po dobu odloženej splatnosti a cenu za takýto tovar kupujúci ešte neuhradil predávajúcemu, má kupujúci právo vrátiť takýto tovar predávajúcemu a predávajúci je povinný takýto tovar prijať za predpokladu, že tento nebol používaný a bude vrátený v stave v akom ho kupujúci od predávajúceho prevzal.

2) Náklady na prepravu vráteného tovaru predávajúcemu podľa bodu 1 tohto článku znáša v celom rozsahu kupujúci.

3) Vrátenie tovaru dohodne kupujúci s predávajúcim obdobným spôsobom ako jeho objednanie. Predávajúci je povinný na požiadanie kupujúceho vrátenie tovarov písomne potvrdiť. Predávajúci je po vrátení tovaru kupujúcim povinný bez zbytočného odkladu vystaviť dobropis na sumu zodpovedajúcu cenám vrátených tovarov. Cena vrátených tovarov ako aj splatnosť dobropisu je rovnaká ako vo faktúre, ktorou boli tieto tovary vyúčtované kupujúcemu.

Článok IX
Platnosť a účinnosť zmluvy

1) Táto zmluva sa stáva platnou a účinnou jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu možno ukončiť dohodou, alebo výpoveďou s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Článok X
Záverečné ustanovenie

1) Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Na zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa subsidiárne vzťahujú všeobecné obchodné podmienky predávajúceho. Na reklamáciu tovaru sa vzťahuje reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci týmto vyhlasuje, že sú mu oba tieto dokumenty (všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok) známe, rozumie im, zaväzuje sa ich dodržiavať a súhlasí s nimi.

2) Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a musia byť podpísané zástupcami zmluvných strán, inak sú neplatné. V prípade zmeny reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok predávajúceho tieto zmenené dokumenty bez ďalšieho nahrádzajú ich predchádzajúce znenia momentom uverejnenia ich aktuálnych verzii na stránkach predávajúceho.

3) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si vymenili v rámci uzatvárania tejto zmluvy, ďalej informácie, ktoré si vymenia alebo inak vyplynú z jej plnenia, zostanú utajené, a to aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

4) Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

5) Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sú s obsahom zmluvných podmienok uzrozumení, obsahuje ich prejav vôle urobený slobodne a vážne na dôkaz čoho ju svojimi podpismi potvrdzujú.

V Kolárove, dňa  x . x . 2015