|  Zaregistrujte se

Obnovené počítače

Obchodní podmínky

Spolupráce začne až v momentě, kdy obě strany podepíšou smlouvu.

Tato smlouva chrání:

  • nás – např. abychom se zajistili před vrácením zapůjčených věcí (např. regál)
  • Vás – např. abyste se zabezpečili možností vrácení zboží, pokud ho neprodáte.

Postup:

  1. vytiskněte smlouvu, pozorně přečtěte
  2. vyplňte Vaše údaje, podepište
  3. pošlete nám smlouvu poštou
  4. podepíšeme smlouvu a pošleme Vám ji zpět

Rámcová kupní smlouva ke stažení a vytištění.

Rámcová kupní smlouva

uzavřená podle § 409 a násl. Obchodního zákoníku mezi smluvními stranami:

furbify s.r.o.,
se sídlem Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo,
IČO: 44 827 385, DIČ: 2021627596
zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Nitra, Oddíl: Sro, Vložka č. 24836/N,
zastoupená: Akosom Keszelim, jednatelem společnosti,
dále jen „p r o d á v a j í c i“

a

se sídlem
IČO: , DIČ:
zapsaná v
zastoupená:

...............................
Bytem
r.č.: ....................., nar.:
dále jen „ručiteľ“

Preambule

Za podmínek, tak jako jsou dojednané v ustanoveních této rámcové smlouvy, všeobecných podmínkách a reklamačním řádu společnosti furbify s.r.o., se kupující zavazuje kupovat zboží, především počítače, notebooky a jiné zboží z oblasti IT (dále jen zboží), od prodávajícího – společnosti furbify s.r.o., pro účely jeho prodeje konečnému spotřebiteli – uživateli. Prodávající se zavazuje dodat a převést na kupujícího vlastnické právo. Kupující se zavazuje zboží převzít, a zaplatit za něj v dohodnuté lhůtě kupní cenu.

Článek I
Předmět smlouvy

1) Touto rámcovou smlouvou na dodávky zboží, se kupující a prodávající dohodli na úpravě některých vzájemných práv a povinností, souvisejících s nákupem a prodejem zboží jinak, než ve všeobecných obchodních podmínkách a reklamačním řádu prodávajícího. Důvodem specifického dojednání, které je obsažené v této smlouvě, je skutečnosti, že kupující kupuje od předávajícího zboží za účelem jeho dalšího prodeje konečnému spotřebiteli – uživateli, kterému bude zboží prodávat na svoje jméno a na svůj účet.

Článek II
Objednávky zboží

1) Kupující bude objednávat od prodávajícího zboží na základě nabídky prodávajícího, resp. na základě požadavků kupujícího, a to e-mailem – zasláním poptávky na adresu info@atechcomp.cz

2) V případě, že objednávka kupujícího je dostatečně určitá, a jasně z ní vyplývá, o jaké zboží má kupující zájem, může ji prodávající odsouhlasit. Případně, že objednávka není dostatečně určitá nebo jde o poptávku kupujícího a prodávajícího, má k dispozici pouze zboží s podobnými vlastnostmi. Přesně vymezené zboží je předmětem vzájemné komunikace, a až následné odsouhlasení ze strany prodávajícího. Odsouhlasení objednávky prodávajícím se stává pro smluvní strany závaznou (dále jen objednávka).

Článek III
Dodací lhůta a místo plnění

1) Na základě objednávky je prodávající povinný dodat objednané zboží do místa sídla nebo prodejny kupujícího. Kupující je povinný zboží převzít v čase řádných otevíracích hodin kupujícího.

2) Bod č. 1 tohoto článku neplatí v případě, že prodávající vyřídí objednávku kupujícího prostřednictvím zásilkové služby nebo jiného vhodného subjektu, který má předmět činnosti dodávka zboží, donášková služba apod.

3) Dodávka objednaného zboží je splněná odevzdáním objednaného zboží kupujícímu v místě plnění, určeného v objednávce, resp. odevzdáním objednaného zboží subjektu, dle bodu č. 2, tohoto článku. Kupující je povinný splnit všechny úkony, které jsou potřebné k tomu, aby prodávající mohl dodat zboží. V případě, že kupující neposkytnutím dostatečné součinnost zmaří dodávku zboží, je povinný uhradit prodávajícímu náklady spojené s marným doručením zboží. Bod č. 5 tohoto článku v takovém případě neplatí.

4) Kupující je povinen převzetí zboží písemně potvrdit.

Článek IV
Kupní cena a platební podmínky

1) Kupní cena jednotlivého zboží je dohodnutá v objednávce a odvíjí se od nabídky prodávajícího. Prodávající na základě objednávky a dokumentů ve smyslu článku III a bodu č. 4, této smlouvy, vystaví kupujícímu fakturu, kterou vyúčtuje kupujícímu za dodané zboží, případně jiné nároky, které je oprávněn vyúčtovat.

2) Kupní cena, se stává splatnou dnem prodeje zboží třetí osobě (zákazníkovi kupujícího) nebo dnem odložené splatnosti, která je uvedená ve faktuře. Záleží na tom, která z těchto situací nastane dříve.

3) Kupující je povinný zaplatit faktury prodávajícímu nejdříve v den jejich splatnosti. Pro účely této smlouvy se zaplacením rozumí připsání peněžních prostředků ve prospěch účtu prodávajícího nebo platba v hotovosti potvrzená prodávajícím.

.4) V případě zpoždění kupujícího s úhradou faktury, je kupující povinný zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny neuhrazené faktury za každý, i započatý den zpoždění.

5) Smluvní strany se dohodli, že prodávající není povinen dodat kupujícímu další zboží, pokud nebude uhrazena kupní cena už dodaného zboží, navzdory tomu, že její splatnost ještě nenastala. V případě, že by dodáním dalšího zboží součet kupních cen (i v případě, že ještě nejsou splatné) všech ještě nezaplacených cen za dodané zboží přesahoval částku 54000 Kč bez DPH).

Článek V
Vystavování zboží a dohoda o skladování

1) Prodávající po uzavření této smlouvy, spolu s první dodávkou zboží, může poskytnout kupujícímu i výstavní skříň – regály, určené k vystavování zboží v prodejně kupujícího, pro účely nabídky zboží potenciálním zákazníkům kupujícího. Výstavní regál zůstává i během používání kupujícího vlastnictvím prodávajícího.

2) Kupující zodpovídá za zboží, tak i za výstavní regál, ve smyslu smlouvy o skladování (§ 527 a násl. Obchodního zákoníku), tj. i za náhodné poškození, a to od okamžiku převzetí těchto věcí, resp. ve smyslu článku III. bodu č. 2, této smlouvy, až do jejich prodeje třetí osobě (zákazníkovi kupujícího) nebo do jejich vrácení prodávajícímu v místě jeho sídla, resp. jím určeného skladu zboží. Smluvní strany se dohodli, že žádná odměna (kromě profitu z dalšího prodeje zboží) kupujícímu z titulu jeho postavení, jako skladníka ve smyslu § 527 a násl. Obchodního zákoníku, nepřísluší.

3) Kupující je oprávněný vystavovat ve výstavní skříni výhradně zboží od prodávajícího.

4) Po ukončení smluvního vztahu s prodávajícím, je kupující povinný výstavní regál vrátit ve stavu odpovídajícímu přiměřenému opotřebení. V případě jeho poškození, je kupující povinný prodávajícímu uhradit škodu způsobenou na vystavovaném regálu v potřebné sumě pro navrácení výstavního regálu do stavu před, jeho odevzdáním kupujícímu (restitutio in intergrum). V případě ztráty nebo zničení vystavovaného regálu, je kupující povinný zaplatit prodávajícímu náhradu škody za vystavovaný regál ve výši 3500 Kč bez DPH.

Článek VI
Přechod odpovědnosti za škody

Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Článek VII
Ručení

1) Ve smyslu dojednání podle této rámcové kupní smlouvy, prodávající poskytuje kupujícímu zboží, u kterého lze hodnotu předpokládat za relativně vyšší, přičemž kupující v čase převzetí zboží neposkytuje adekvátní protiplnění. Vzhledem k potřebě zabezpečení nároků prodávajícího z případné ztráty, zničení zboží, zničení výstavního regálu, pro případ insolventnosti kupujícího nebo pro případ jakéhokoli jiného nároku, prodávající vůči kupujícímu ze smluvní strany dohodli na určení na jiném zabezpečení závazků kupujícího podle následujících bodů tohoto článku.

2) Ručitel v tomto smyslu § 303 a násl. Obchodníku zákoníku vyhlašuje, že uspokojí prodávajícího, pokud kupující vůči němu nesplní jakýkoli závazek vyplývající z této smlouvy.

3) Kupující je povinný informovat o změnách v jeho struktuře, pokud je právnickou osobou (změny v osobě společníků, jednatelů, či sídla společnosti). Zároveň je kupující ihned povinný informovat prodávajícího o neschopnosti plnit svoje splatné závazky vůči třetím osobám, pokud je zadlužený nebo pokud jsou mu zřejmé jakékoli jiné skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění jeho závazků vůči prodávajícímu. V případě nesplnění této povinnosti je kupující povinný zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2700 Kč bez DPH.

4) V případě, že u kupujícího nastane některá ze skutečností popsaná v předchozím bodě, kupující je povinný bezodkladně vrátit nezaplacené zboží prodávajícímu nebo zaplatit kupní cenu do 7 dnů, ode dne kdy ho prodávající vyzve.

Článek VIII
Vrácení zboží

1) V případě, že kupující neprodá zboží svým zákazníkům v průměrné době, zejména po dobu odložené splatnosti, a cenu za takové to zboží kupující ještě neuhradil prodávajícímu, má kupující právo vrátit takové to zboží prodávajícímu a prodávající je povinný takové to zboží přijmout za předpokladu, že zboží nebylo používané a bude vrácené ve stavu, v jakém ho kupující od prodávajícího převzal.

2) Náklady na přepravu vráceného zboží prodávajícímu podle bodu č. 1 tohoto článku snáší v celém rozsahu kupující.

3) Vrácení zboží dohodne kupující s prodávající obdobným způsobem, jako jeho objednání. Prodávající je povinný na požádání kupujícího vrácení zboží písemně potvrdit. Prodávající je po vrácení zboží kupujícímu povinný bez zbytečného odkladu vystavit dobropis na sumu odpovídající cenám vráceného zboží. Cena vráceného zboží, tak jako splatnost dobropisu, je stejná jako ve faktuře, která byla za zboží vyúčtována kupujícímu.

Článek IX
Platnost a účinnost smlouvy

1) Tato smlouva se stává platnou a účinnou při odpisu obou smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné ukončit dohodou nebo výpovědí s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Výpovědní lhůta začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Článek X
Závěrečné ustanovení

1) Smluvní strany se dohodli, že vztahy které nejsou v této smlouvě vysloveně upravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Na smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím, se subsidiárně vztahují všeobecné obchodní podmínky prodávajícího. Na reklamaci zboží se vztahuje reklamační řád prodávajícího. Kupující tímto prohlašuje, že jsou mu oba tyto dokumenty (všeobecné podmínky, reklamační řád) známé, rozumí jejich obsahu, zavazuje se je dodržovat a souhlasí s nimi.

2) Změny a dodatky této smlouvy musí být v písemné formě, a musí být podepsané zástupci smluvních stran, jinak jsou neplatné. V případě změny reklamačního pořádku a všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, tyto pozměněné dokumenty bez dalšího jejich dalšího nahrazení předcházejícího znění momentem uveřejnění jejich aktuální verze na stránkách prodávajícího.

3) Smluvní strany se dohodly, že všechny informace, které si vyměnily v rámci uzavírání této smlouvy, dále informace, které si vymění nebo jinak vyplývají z jejich plnění, zůstanou utajené. A to i po skončení platnosti této smlouvy.

4) Tato smlouva je vypracována ve dvou provedeních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou s obsahem smluvních podmínek srozuměni, obsahuje jejich projev vůle udělený svobodně a vážně na důkaz čeho ji svými podpisy potvrzují.

V Kolárove, dne 21.09.2016