|  Zaregistrujte se

Obnovené počítače

Reklamační řád

Pre nás je najdôležitejšia spokojnosť zákazníka, preto venujeme každej sťažnosti, zadanej reklamácii mimoriadnu pozornosť. Vaša reklamácia bude riešená v čo najkratšom čase podľa nasledovných krokov.Nahľásiť reklamace


Tel.: 0948 147 954
E-mail: warranty@furbify.eu

Nahlásenie reklamácie 1. Nahlášení reklamace
V případě, že máte problém se zakoupeným zbožím, víte ho reklamovat na naší stránce v sekci REKLAMACE.
Zabalenie výrobku 2. Zabalení výrobku
Zboží, které chcete reklamovat třeba důkladně zabalit, nejlépe do originální krabice, aby se ani náhodou nepoškodil při přepravě. (Kurýr nebere odpovědnost za poškozené zboží).
Vyzdvihnutie balíka 3. Vyzvednutí balíku
Objednáváme GRÁTIS kurýra, který vyzvedne balík na reklamaci.
Rýchle vybavenie reklamácie 4. Expresní reklamace
S Vaší reklamací se budeme okamžitě zabývat, abychom Vám co nejdříve mohli vrátit Vaše zboží.
Vrátenie tovaru 5. Vrácení zboží
Opraven nebo vyměněn zboží Vám posíláme zpět.

Tento reklamační řád je platný od 1.8.2012. Je k dispozici na provozovně prodávajícího a na http://www.atechcomp.cz/reklamacni-rad.php

I. Všeobecná ustanovení

1. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi kupujícím, který je spotřebitel ve smyslu platných právních předpisů a společnosti furbify s.r.o., se sídlem Česká 2952/20, 946 03 Kolárovo, IČO: 44827385, zapsaná v OR, vedený Okresním soudem Nitra, Oddíl: Sro, Vložka č.: 24836/N, DIČ: 2021627596 (dále jen „prodávající“), při uplatňování nároků vad na zboží. Pokud je kupující podnikatelským subjektem, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím upravuje Obchodní zákoník v platném znění. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se obeznámil se všeobecnými obchodními podmínkami, a s tímto reklamačním řádem. Souhlasí s jejich ustanoveními, a zavazuje se jimi řídit ve všech vztazích s prodávajícím.

II. Záruční lhůta

1. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícího v případě, že tento den nemůže určit. Záruční lhůta především ale začíná plynout dnem zaplacení kupní ceny zboží. Prodávající zodpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím a za vady, které se na výrobku vyskytnou. Kupující je uplatní během záruční lhůty ve smyslu tohoto reklamačního řádu a všeobecných obchodních podmínek. Kupující je povinný uplatnit zjevné vady ihned po zjištění, nebo je při náležité kontrole zjistit měl a mohl. Ve smyslu platných právních předpisů, je prodávající povinný poskytovat 6 měsíční záruční dobu, na jím prodávané zboží. Prodávající má však zájem na poskytování kvalitních služeb, a proto nad rámec zákona garantuje kupujícímu dvouletou nebo čtyřletou záruku (jen v případě, pokud si prodlouženou záruku na 48 měsíců kupující zakoupí) na všechno zboží, zakoupené prostřednictvím webového portálu prodávajícího. Poslední věta tohoto ustanovení se netýká reklamace spotřebovaného materiálu, ve smyslu článku V. tohoto reklamačního řádku.

2. Práva z odpovědnosti za chyby zboží zaniká, pokud nebyly uplatněny do 24 resp. 48 měsíců, ode dne převzetí zboží kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží.

3. Práva z odpovědnosti za vady věcí, které se rychle kazí, se musí uplatnit nejpozději v den následujícího po nákupu, jinak práva zanikají.

4. Prodloužená záruka je služba, kterou se kupující zabezpečuje, že prodávající zodpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím a za vady, které se na výrobku vyskytnou, a kupující je uplatní během záruční doby ve smyslu tohoto reklamačního řádku a všeobecných podmínek. Toto se netýká spotřebního materiálu ve smyslu článku V. reklamačního řádu.

III. Záruční podmínky

1. Kupující je povinný překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned po převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, neporušená páska s firemním logem, poškození obalu) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky (nesedí počet balíků, poškozené balíky). O odmítnutí zásilky je nutné bezodkladně informovat prodávajícího. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku, která je zjevně poškozená, nekompletní (nesedí počet balíků s přepravním listem) a stvrdí svým podpisem konkrétní doručení, není možné dodatečně uplatnit. Prodávající vyvíjí maximální snahu zabezpečit profesionální a bezchybné doručení zboží. Pokud by došlo k vadné dodávce zboží, z důvodu zjevné vady, jsou po potvrzení bezchybné dodávky zakoupeného zboží možnosti prodávajícího ke vztahu k doručovateli zboží značně omezené, navzdory tomu, že prodávající vyvine snahu reklamaci vyřešit. Z tohoto důvodu je potřebné bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího formou zaslání e-mailu na info@atechcomp.cz

2. V případě, že kupující uplatní reklamaci řádně, a v rámci záruční doby, prodávající vyřídí tuto reklamaci ve smyslu tohoto reklamačního řádu a platných právních předpisů. Místem pro uplatnění reklamace je adresa provozovny prodávajícího furbify s. r. o., Osada Reviczkého 38, 946 03 Kolárovo.

3. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou nebo osobně donést na adresu provozovny (kupující musí zvolit takovou formu doručení, která zboží doručí přímo na adresu provozovny, nevyzvednuté zásilky budou přepravcem vráceny zpět). Balík musí mít viditelné označení „REKLAMACE“. Musí také obsahovat reklamační zboží (vrácené s kompletním příslušenstvím, pokud nebylo domluveno s prodejcem jinak formou telefonu, či e-mailu), kopii dokladu potvrzujícího uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu všeobecných podmínek, záruční list (pokud jde o výrobek s evidovaným sériovým číslem), podrobný popis závady, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato! Náklady na přepravu reklamovaného zboží hradí kupující. Náklady na zaslání zboží kupujícímu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.

4. Prodávající nezodpovídá za vady, na které byl kupující při uzavírání smlouvy (objednávky) upozorněný, pokud jde o věci použité. Prodávající nezodpovídá také za vady, které měla věc při převzetí kupujícím.

5. Kupující doloží platnost záruky doložením nákupního dokladu. Pokud bylo zboží v minulosti reklamované, je nutné také doložení dokladu o předcházející reklamaci. Na pořizovacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, tak jako na reklamovaném výrobku (pokud má výrobek sériové číslo).

6. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodávaných výrobků s jinými, ani se softwarovými aplikacemi.

7. Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím nesprávného či vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, a to ani v případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným či nepřiměřeným používáním, použitím a instalací, která je v rozporu s uživatelskou příručkou, mimo jiné také poškození účinkem přepětí v rozvodové síti. Záruka se v neposlední řadě nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

8. Prodávající zajišťuje některé typy zboží před prodejem kupujícímu ochrannými pečeti. Ochranné pečeti mají za cíl ochránit citlivé části prodávaného zboží před neoprávněným zásahem. Ochranné pečeti a sériová čísla jsou neoddělitelnou součástí zboží, a nijak neomezují právo kupujícího zboží běžně používat, a manipulovat s ním. V případě, že na zboží, které prodávající vybavil ochrannou pečetí, bude při reklamaci zjevné poškození pečeti, bude se předpokládat, že prodávající uskutečnil nedovolený zásah do citlivých částí zboží. Následně bude reklamace zamítnutá.

9. Dále se záruka nevztahuje na poškození zboží:

 • 9.1 způsobené mechanickým poškozením,
 • 9.2 způsobené elektrickým přepětím (viditelné spálené součástky, nebo plošné spoje),
 • 9.3 pokud bylo zboží používáno v podmínkách, které svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy byly značně odlišné od standardních podmínek, ve kterých se zboží obvykle užívá, zejména v případě, že byly podmínky odlišné od podmínek stanovujících výrobce pro jeho použití,
 • 9.4 způsobené neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 • 9.5 ke kterému došlo v důsledku působení počítačových, virových nebo jiného malware-u,
 • 9.6 pokud se vada projevuje jen při použití software-u, který vykazuje znaky nelegální kopie a kterého legální způsob nabytí kupující nedokáže prokázat, dále použitím nevhodného spotřebního materiálu,
 • 9.7 poškození nadměrným zatěžováním, používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, či ve všeobecných zásadách,
 • 9.8 způsobené provedením nekvalifikovaného zásahu nebo změnou parametrů,
 • 9.9 který byl upravený zákazníkem (nátěry, ohýbání, atd.)
 • 9.10 při chybném provedení upgrade BIOSu, firmware,
 • 9.11 pokud bylo poškození způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

10. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradě na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábané apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.), se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční podmínky výrobců softwaru.

11. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montážní nebo instalací zboží pracovníky prodávajícího (nebo na zakoupené části u prodávajícího).

12. Při výrobcích prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena dojednána.

13. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat na opravu, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití či poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození a zneužití dat, které jsou uložené na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém nebo jiném systému.

IV. Způsob vyřízení reklamace

1. Pokud je o vadu, kterou je možné odstranit, bude zboží opraveno nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněný vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými či lepšími užitkovými vlastnostmi, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému používání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy není možné později tuto vadu reklamovat). V případě, že prodávající vadu neodstraní, ani zboží nevymění za stejné zboží bez vad, má kupující nárok na vrácení peněz, které prodávajícímu za zboží zaplatil. Prodávající také zařídí vrácení peněz kupujícímu v případě, že se na zboží vyskytne stejná závada minimálně třikrát, tj. zboží už bylo minimálně dvakrát reklamováno se stejnou závadou.

2. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejdéle však v lhůtách určených příslušnými právními předpisy. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace, pokud byla vada odstraněna. V případě výměny zboží začíná plynout nová 24 měsíční záruční lhůta.

3. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího, že jeho reklamace byla vyřízená, a to telefonicky, SMS zprávou či e-mailem. Pokud kupující zaslal zboží na reklamaci prostřednictvím přepravní služby, prodávající zašle zboží na adresu kupujícího stejnou přepravní službou.

V. Spotřební materiál

1. Pokud je obsahem balení zakoupený spotřební materiál (cartridge, toner, tisková hlava, projektová baterie, napájecí AC adaptér, atd.), jeho životnost je 6 měsíců, pokud není vysloveně uvedeno jinak. Ze záruky jsou vždy vyloučené baterie, jak už samostatné, tak zabudované ve výrobku (například baterie v notebooku).